Privacy Policy

Algemeen Door gebruik te maken van de diensten van L&L Logistics gaat u akkoord met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens. Dit kan gaan om gegevens en Content die u zelf op deze website heeft ingevoerd, informatie die L&L Logistics met toestemming van u van een derde partij, zoals Facebook, heeft ontvangen en automatisch gegenereerde informatie. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert L&L Logistics uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Tevens kunt u bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid wordt een overzicht gegeven van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van de diensten van L&L Logistics, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kan uitoefenen. Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de diensten van L&L Logistics en niet op andere website(s) waarvoor op deze website links worden getoond. Indien u via een hyperlink op terecht komt op de website van een derde, dan geldt dit privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website(s). Gebruikersaccount Indien u een gebruikersaccount aanmaakt dan dient u bepaalde informatie over uzelf in te voeren, zoals uw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en gegevens betreffende uw woning/object. U kunt ook gebruik maken van derde partijen, zoals Facebook, om in te loggen of een account aan te maken. Hierbij kunnen uw accountgegevens automatisch aangevuld worden met gegevens van de betreffende derde partij. L&L Logistics zal u hiervoor altijd nadrukkelijk om toestemming vragen en u uitleggen welke persoonsgegevens precies worden gevraagd en opgeslagen. Automatisch gegenereerde informatie Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, maakt L&L Logistics gebruik van ‘cookies’: kleine software bestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Hierdoor worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies kunt u het Cookiebeleid raadplegen. Doeleinden L&L Logistics verzamelt en verwerkt uw informatie met betrekking tot het gebruik van deze website, in de eerste plaats in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op uw wensen. Door gebruik te maken van de diensten van L&L Logistics geeft u L&L Logistics toestemming om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken ten einde u informatie aan te bieden met betrekking tot diensten en updates van L&L Logistics, waaronder maar niet beperkt tot nieuwsbrieven met betrekking tot onder andere deze website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van deze website. Daarnaast geeft u L&L Logistics toestemming uw persoonsgegevens te mogen gebruiken ten einde u gerichte advertenties aan te bieden waarvan L&L Logistics op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarin interesse heeft, alsmede statistieken aan te bieden die informatie bevat omtrent uw gebruikersaccount. Tevens geeft u L&L Logistics toestemming uw persoonsgegevens te mogen gebruiken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. Slechts indien u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd (opt-in), mag L&L Logistics uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres) aan derden ter beschikking stellen. Deze derden kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie aan te bieden, onder andere via e-mail. Deze derden zijn de partners van L&L Logistics en/of bedrijven uit de branches vastgoed en makelaardij. Op alle communicatie tussen u en (een van) de partners van L&L Logistics zijn de privacyregels van de betreffende partner van toepassing. Indien u besluit uw gegevens via L&L Logistics aan een derde te verstrekken, dan is L&L Logistics niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met die gegevens omgaat. Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden L&L Logistics zal zonder uw toestemming uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. L&L Logistics kan persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting). Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde bekijken, wijzigen of verwijderen op de pagina van uw gebruikersaccount. Daarnaast kunt u contact opnemen met planning@lllogisitcs.nl uw persoonsgegevens die niet direct raadpleegbaar zijn op de pagina van uw gebruikersaccount kosteloos in te zien. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn, dan wel onvolledig zijn, of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor L&L Logistics uw gegevens verwerkt, dan kunt u L&L Logistics verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Indien u geen prijs stelt op informatie over de diensten van L&L Logistics of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit per brief aan L&L Logistics doorgeven. Ook voor vragen over dit Privacybeleid en/of de wijze waarop L&L Logistics persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met L&L Logistics of een brief of e-mailbericht sturen naar L&L Logistics, Rozenburglaan 12, 1115 BS Duivendrecht, planning@lllogisitcs.nl. L&L Logistics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven te benoemen doeleinden. Bescherming persoonsgegevens? L&L Logistics neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen ten einde verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, alsmede om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. L&L Logistics doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van u en L&L Logistics. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde. Wijzigingen L&L Logistics behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande bekendmaking wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Het verdient derhalve aanbeveling om dit Privacybeleid geregeld te raadplegen. Aanpassingen zullen per direct in werking treden, tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op deze website en/of het versturen van een mededeling per e-mail aan alle gebruikersaccounts. Opgemaakt en vastgesteld op 01-01-2020

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close